Veiklos sritys » Projektinė veikla

Įgyvendintas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas
projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“

100 ŠVARRAŠČIO patarimų

2020 m. rugsėjo 18 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 „Švarraštis“ sutartį. Projektas parengtas Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus. Projektui įgyvendinti skirta 66640,56 eurai iš Europos Sąjungos fondų ir 1363 euro iš Savivaldybės biudžeto lėšų.


2022 m rugpjūčio 1-5 d. įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektas - tarptautinė ekologinė dieninė vaikų stovykla -  „Stebim, tyrinėjam pažįstam“. Stovyklos programos vadovė Danutė Miknevičienė. Gautas 350 € finansavimas.


2022 m. įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo projektas „Vasaros turistinė stovykla“. Programos vadovai - Eimutis Sarsevičius ir Jūratė Ažubalytė


2021/2022 m. m. Alizavos pagrindinės mokyklos 9 ir 10 klasių mokiniai  ir 3 mokytrojos ( Daiva Miciūnienė, Danutė Miknevičienė ir Audronė Užtupienė) dalyvavo Kultūrinių intervencijų projekte „Istorijos vaizdais ir garsais“. Bendradarbiauta su dokumentinio kino režisierėmis Živile Mičiulyte ir Aiste Žegulyte. 


Įgyvendintas projektas -  valstybės lėšomis finansuojama vaikų vasaros stovykla „Būk aktyvus ir sužinok“.  Stovyklos tikslas - mažinti mokinių mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19, didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtos mokslų ir kalbų srityse.

Projekto koordinatorė – kūno kultūros vyresn. mokytoja Jūratė Ažubalytė.


Įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės laisvalaikio užimtumo  ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Turiningas laisvalaikis turistaujant“. 7-10 klasių mokiniai pėsčiomis keliavo ir tyrinėjo Lietuvos kraštovaizdį.

Projekto vadovai - mokytojai Jūratė Ažubalytė ir Eimutis Sarsevičius


,,,

Įgyvendintas Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas Nr. SP2019-1-110 „Alizavos mokyklos stadiono rekonstrukcija“. Bendra projekto vertė – 79 956,32 eurai.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Alizavos pagrindinės mokyklos esamo stadiono būklę, rekonstruojant esamus sporto paskirties inžinerinius statinius ir sudaryti palankias sąlygas ugdyti Alizavos krašto vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir neįgaliųjų fizinį aktyvumą, siekiant populiarinti sveiką gyvenseną ir sporto veiklas.


 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“         

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt 


2020 m. rugsėjo mėn įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektas „Praeities vertybės ateities kartoms“. Gautas dalinis finansavimas 1280 €. Projekto vadovė Danutė Miknevičienė


Įgyvendintas Kupiškio r. Jaunimo iniciatyvų projektas „Ekspedicija visureigiais: miško slepiamos vertybės“. Gautas 300 € dalinis finansavimas. Projekto vadovė Danutė Miknevičienė.


Įgyvendintas LKT dalinai finansuotas Alizavos mokyklos bendruomenės Tolygios kultūrinės raidos projektas „Knygos skonis“. Gautas 1390 € paramos finansavimas.Projekto vadovė Danutė Miknevičienė.


2019 m.  Įgyvendintas LMVŠC projektas „Kūno kultūros ir fizinio aktyvaus ugdymo edukaciniai užsiėmimai“. 7-10 kl. mokiniai sportuoja baseine. Projekto vadovė Jūratė Ažubalytė.


Laimėtas paraiškų konkursas Kompiuteriukų paramos fondui. Mokykla gavo BBC Micro bit kompiuterinės klasės įrangą. Projekto vadovė Rasa Šlekienė.


 

Įgyvendintas Kupiškio r. savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų projektas „Atsitrauk nuo kompo!“. Gauta 300 €. Organizuotas istorinis VŠĮ „Teatriukas“ spektaklis „Žalia gyva“, rajono mokyklų futbolo turnyras, policijos mokymai apie saugią erdvę mokyklose. Projekto vadovės: soc. pedagogė Gražina Kigaitė ir mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.


 

2018 m. įgyvendintas  Kultūros rėmimo fondo lėšomis dalinai finansuotas bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Lietuvos šimtmetis ir knygos vaikams“. Gauta 1 250 € atlygiams už dailininko Pauliaus Juodišiaus kūrybines dirbtuves, už rašytojo Vytauto V. Landsbergio autorinį kūrybos vakarą, už projekto viešinimą, išvykai į Nacionalinio dramos teatro spektaklį „Atžalynas“. Mokiniai įvairiomis formomis buvo supažindinami su reikšmingiausių knygų vaikams ir Lietuvai sąrašo knygomis. Projekto vadovė - mokyklos bibliotekininkė Danutė Miknevičienė.


Projektas „Kubas“

Projekto ,,Kompleksinis matematinių kompetencijų ugdymo modelis KUBAS'' tikslas - pasiekti, kad veiklą tobulinančių mokyklų 2019 m. matematikos PUPP rezultatų bendras vidurkis būtų ne mažesnis kaip šeši. Projekto metu mokinių pasiekimų gerinimui įgyvendinamos ne pavienės veiklos, bet inovatyvių ir šiuolaikiškų veiklų kompleksas. Projekto veiklų aktualumas grindžiamas Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, dera su šiuolaikiško visybiško ugdymo apibrėžtimi, pateikta mokyklų vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo dokumentuose. Projekte dalyvauja dvi veiklą tobulinančios Kupiškio rajono savivaldybės mokyklos (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla) bei konsultuojanti mokykla (Rokiškio Juozo-Tumo Vaižganto gimnazija).  Projekto pareiškėjas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

 

2017 m. vykdyti projektai

LKT ir LRKM dalinai finansuotas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Skaitymo džiaugsmas: vakar, šiandien, rytoj“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė.

Įsigytos 38 el. knygos, kurios perkeltos į 10 planšetinių kompiuterių. Organizuotoa el. knygų skaitymas ir aptarimas. AB, Telia Lietuva lektorius R. Jurkuvėnas supažindino mokyklos bendruomenę su interneto grėsmėmis ir kaip nuo jų apsisaugoti. Lektorė S. Riškienė vedė seminarą mokytojams apie išmaniųjų įrengimų panaudojimų galimybes. Organizuota mokinių išvyka į edukacines pamokas „Slaptoji mokykla“ ir „Senoji popieriaus gamyba“ Biržų krašto „Sėlos muziejuje. Organizuoti susitikimai su aktore- lėlininke A. Čeredaite, su dailininke S. Ach. Organizuota ekskursija į VU biblioteką ir architektūrinį ansamblį. Žiūrėtas lėlių spektaklis „Grybų karas“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas laisvalaikio užimtumo ir vasaros poilsio, vaikų ir jaunimo socializacijos projektas „Nuo Žemaitijos piliakalnių Estijos salų link“

Projekto vadovai: Irmina Puipaitė ir Eimutis Sarsevičius


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas pilietinio ir tautinio ugdymo  projektas „Dijūta kalnali, skambėk!“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

Sukurtas filmukas „Dijokalnis“, kuriame užfiksuoti senųjų gyventojų prisiminimai apie Zasinyčių miško mitologinį kalną. Organizuotas bendruomenės žygis į Dijokalnį. Organizuota folkloro šventė, edukaciniai užsiėmimai Panevėžio kraštotyros muziejuje „Siūlai siūlai, susivykit!“ ir „Nuo piemenėlio iki muzikantėlio“. Organizuotas protų mūšis apie Alizavos istoriją.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Pažvelk į mokyklos gyvenimą pro objektyvą!“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė.

Nupirktos 4 neriboto galiojimo licencijos filmukų kūrimo programai „Pinnacle Studio 20 plus PL/ML Box. Savanorė studentė Dalė Miknevičiūtė pravedė Alizavos pagrindinės, Skapiškio pagrindinės ir Subačiaus gimnazijos pageidaujantiems mokiniams mokymus, kaip naudotis šia programa. Gruodžio 1 d. įvyko baigiamasis renginys, mokiniai demonstravo savo sukurtus filmukus, organizuotas protų mūšis apie kiną.


Pradinių klasių mokiniai ir mokytojos dalyvauja VšĮ „Vaiko labui“ programoje „Įveikiame kartu“


 2016 m. vykdyti projektai

 

LKT ir LRKM dalinai finansuotas Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos bendruomenės skaitymo skatinimo projektas „Šeimyninė kelionė po lietuvišką mitologiją“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

86 naujomis knygomis atnaujintas grožinės literatūros fondas. Organizuotas susitikimas su rašytoju gamtininku S. Paltanavičiumi, išvyka į LBM Rumšiškėse, edukacinės pamokos: „Kelionė į Šventąją girią“, „Senieji karpiniai“, „Pintinės juostos“, „Pasakojamoji ir dainuojamoji tautosaka“. Panevėžio lėlių vežimas mokyklos kieme rodė spektaklį „Raudonkepuraitė“, VšĮ „Teatriukas“ teatralizuotai skaitė R. Stankevičiaus poemą „Pūgos durys“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Dijūta, kalnali“

Projekto vadovė: Danutė Miknevičienė

Organizuotas bendruomenės žygis į Dijokalnį.


Laimėta 1358€ dydžio parama iniciatyvų konkurse „Geridarbai.lt“ 

Projekto vadovė Danutė Miknevičienė

Įsigyta 4  autentiški Kupiškio krašto kostiumai vaikams. Organizuota šventė „Dijūta kalnali“.


Kupiškio r. savivaldybės dalinai finansuotas jaunimo iniciatyvų  projektas „Karštos kojos 4“

Projekto vadovė: Gražina Kigaitė